DOPINGKONTROL

LOKALER OG FACILITETER TIL DOPINGKONTROL

Der skal anvendes to lokaler som er i indbyrdes forbindelse, og som har én fælles indgang.

Fra det ene lokale (dopingkontrolrummet) skal der være direkte adgang til et toilet, som skal være så stort, at der er god plads til både en aktiv og en kontrollant.

I det andet lokale (venterummet) skal der være behagelige stole samt et køleskab med et passende antal øl og diverse vand, som skal være forsynet med kapsler eller skruelåg.

 

INSTRUKS FOR DOPING STEWARDS (DS)

UDVÆLGELSE OG INDKALDELSE TIL KONTROL
Udvælgelsen sker forud for konkurrencerne ved, at der udvælges bestemte øvelser og bestemte placeringer, og personerne vil således først være kendt efter de pågældende øvelsers afslutning.

Forud for de aktuelle øvelser vil DS få udleveret formularen "Notice To Athletes", udfyldt med de nødvendige informationer. Idet DS dog skal forsyne formularen med det tidspunkt, forinden hvilket deltageren skal have meldt sig ved dopingkontrollen, hvilket vil sige en time efter det tidspunkt hvor den pågældende modtager meddelelsen.

Der udpeges mandlige DS`er i mændenes øvelser og  kvindelige DS`er i kvindernes øvelser.

Umiddelbart efter øvelsens afslutning skal DS - så diskret som muligt - henvende sig til den pågældende deltager, præsentere denne for formularen, og, så vidt muligt, også oplyse mundtligt, hvad det drejer sig om. Deltageren skal udfylde den nederste del med sit navn og sin nationalitet i blokbogstaver, samt med underskrift.

DS beholder forsiden og deltageren får udleveret kopien.

Det kan desuden forekomme, at dopingkontrollen ønsker en deltager testet, eller at et af de deltagende lande ønsker en test foretaget i fbm. en national rekord. Proceduren er i princippet den samme, men udvælgelsen vil så først ske efter, at øvelsen er afsluttet.

Husk skriveunderlag og kuglepen.

 

LEDSAGELSE OG OVERVÅGNING

Herefter, og lige indtil det øjeblik, hvor deltageren har meldt sig ved en af dopingkontrollanterne i selve dopingkontrolrummet, skal DS forblive i umiddelbar nærhed af deltageren, helt uanset hvor denne bevæger sig hen, og hele tiden iagttage hvad denne foretager sig, altså også i forbindelse med eventuelt bad eller toiletbesøg.

Såfremt noget forekommer usædvanligt, skal DS notere sig dette. Eksempelvis at deltageren:

- indtager noget der kan ligne medicin
- modtager noget fra, eller afleverer noget til, andre personer
- forsøger at anbringe noget på eller i sin krop
- foretager omklædning i usædvanligt omfang

I givet fald skal dette meddeles til dopingkontrollanterne.

DS skal ikke gribe ind i, hvad deltageren foretager sig, medmindre dette på nogen måde kan hindre DS i at opfylde sin overvågningspligt.

Det er tilladt deltageren at lade en leder og/eller en tolk ledsage sig til  dopingkontrollen. DS skal naturligvis behandle de pågældende venligt og korrekt, men i øvrigt henvise alle spørgsmål til dopingkontrollen, bortset fra relevante spørgsmål om tid og sted etc. DS m ikke lade sig distrahere af ledsagerne, og skal venligt, men absolut myndigt, afvise handlinger eller protester, som kan have indflydelse på overvågningen.

 

PROCEDURE I KONTROLOMRÅDET

Når deltageren har meldt sig ved, og fået kontakt med, en af dopingkontrollanterne, forbliver DS ved den pågældende, og ledsager denne til ventelokalet. Såfremt der allerede opholder sig en DS i ventelokalet, kan en af DS`erne eventuelt varetage den videre overvågning, under forudsætning af, at alle deltagere der opholder sig i lokalet fortsat kan overvåges fuldt forsvarligt.

I den forbindelse skal det huskes, at hver enkelt deltager skal ledsages af en DS, såfremt den pågældende forlader lokalet af en eller anden grund, og det skal huskes, at det stadig skal være en af samme køn som den pågældende deltager. Deltageren må i øvrigt kun forlade dopingkontrolområdet, såfremt der opstår helt specielle omstændigheder, og da kun efter aftale med en dopingkontrollant.

Overvågningen slutter først, når selve dopingkontrollen er overstået, og dette er godkendt af en dopingkontrollant.

Den eller de DS`er der opholder sig i ventelokalet, skal også sørge for at ingen uvedkommende får adgang til lokalet.

 

SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER

Såfremt en deltager ikke nøje følger ovenstående procedure, eller nægter at følge den, eller på nogen måde hindrer DS i at udføre sin opgave, eller der på anden måde opstår problemer, skal DS så vidt muligt tage den pågældende med hen til en dopingkontrollant, eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, så vidt muligt forblive ved den pågældende, og ved hjælp af andre officials sørge for, at en dopingkontrollant og/eller den teknisk delegerede bliver tilkaldt, som så vil være ansvarlig for det videre forløb.

Det skal på forhånd afklares, hvorledes der skal forholdes, såfremt der, i fbm. en placering der er udtaget til kontrol, forekommer dødt løb.

Hvis en deltager, der er udtaget til kontrol, skal starte i en anden øvelse senere samme dag, venter man med at kontakte ham, til denne øvelse er afsluttet. I den forbindelse skal man, så vidt det er muligt, være opmærksom på eventuel deltagelse i stafetløb.

 

LEGITIMATION

DS skal udstyres med et akkrediteringskort, hvoraf funktionen fremgår. Kortet skal give adgang over alt på og ved stadion.

6. JUNI 2000
Georg Facius