ATLETIKREGLEMENTET

Kommentarer og tilføjelser

Nedenstående omfatter kommentarer og tilføjelser, som vedrører nye/ændrede regler, herunder de markante ændringer pr. 1/1 2002 og 1/1 2003 og regler som der erfaringsmæssigt kan være problemer med, samt uskrevne regler og gode råd.

Generelt

Officials
Fremover skal der udnævnes en assisterende løbsleder, med særligt ansvar for starterne på sprinterdistancerne, og som den der i første omgang kan behandle protester vedr. disse starter.

På baggrund af erfaringerne med den nye tyvstartsregel, anbefaler IAAF, at der indføres følgende:

1.
En STARTKOORDINATOR
- som skal varetage følgende opgaver

a)
fordele opgaverne mellem starterteamenes medlemmer således, at koordinatoren udpeger den starter, han på det givne tidspukt finder bedst egnet til at være starter i det aktuelle løb
b)
overvåge at opgaverne bliver varetaget korrekt af de enkelte medlemmer af starterteamet
c)
informere starteren, efter at have modtaget den relevante information fra stævnelederen, om at alt er klar til at påbegynde startproceduren
d)
fungere som forbindelsesled mellem den/de som forestår tidtagningen og starterteamet
e)
indsamle alle papirer som produceres i fbm. startproceduren, herunder alle eventuelle udskrifter som dokumenterer reaktionstider og/eller tyvstart
f)
sikre at følgende regler overholdes:

I tilfælde af en første tyvstart skal deltageren/deltagerne, som er ansvarlige for tyvstarten, tildeles en advarsel, ved at der placeres et gult kort på relevante banemarkeringskasse(r).
Samtidig skal alle de andre deltagere i løbet gives en advarsel ved, at en, eller flere, starmedhjælpere holder et gult kort op foran dem, for at informere dem om, at enhver, som måtte lave yderligere en tyvstart, vil blive diskvalificeret.
I tilfælde af efterfølgende tyvstart(er), skal de deltagere, der er ansvarlige herfor, diskvalificeres, og dette skal tilkendegives ved placering af et rødt kort på relevante banemarkeringskasse(r).

I mangekamp skal enhver deltager, der er ansvarlig for to tyvstarter i det samme løb diskvalificeres.

2.
En STARTDOMMER
- som skal varetage følgende opgaver:

a)
træffe afgørelse om forhold i relation til starterne, såfremt han ikke er enig i de afgørelser der træffes af starterteamet, og har således den umiddelbare myndighed i forhold til Startkoordinatoren og starterteamet.
b)
ud fra egen overbevisning - og med henblik på at beskytte alle involveredes rettigheder - i givet fald tillade, at en deltager for lov at starte under protest, såfremt den pågældende umiddelbart afgiver en mundtlig protest over at være blevet dømt for tyvstart.

GENERELT

Uanset om man vælger at indføre ovennævnte officials, eller vælger at fortsætte med den hidtidige opgavefordeling, gælder de anførte principper naturligvis under alle omstændigheder, også ved længere løb, og også selv om der ikke anvendes banemarkeringskasser

Stadioncertifikat
Der skal foreligge et stadioncertifikat, som attesterer, at stadion kan anvendes til det aktuelle arrangement.

EAA har den 14/4 2003 videregivet en information om, at IAAF, med omgående virkning, generelt kræver Rule 140 overholdt, hvilket betyder, at der:
for atletikanlæg etableret før 1. januar 2003 skal foreligge et IAAF Class II certifikat
for atletikanlæg etableret efter 1. januar 2003 skal foreligge et IAAF Classs I certifikat

Assistance under konkurrence
Følgende betragtes ikke som (ulovlig) assistance:

Kommunikation mellem de aktive i konkurrence og deres trænere placeret uden for konkurrenceområdet. For at muliggøre denne kommunikation, og samtidig undgå at forstyrre afviklingen af konkurrencen, bør der til trænerne reserveres et område på tribunen/uden for barrieren tæt ved konkurrenceområderne for spring og kast.

Fysioterapi og/eller medicinsk behandling på konkurrencestedet, som er nødvendig for, at en aktiv kan deltage, eller fortsætte sin deltagelse, under forudsætning af at behandlerne på forhånd er udnævnt af, eller godkendt af, den medicinske delegerede og/eller den tekniske delegerede, samt under forudsætning af at det ikke sinker afviklingen af konkurrencen, eller deltagerens gennemførelse af forsøgene i den fastlagte rækkefølge. Tilsvarende assistance givet af andre personer under konkurrencen eller før konkurrencen efter at deltageren har forladt call room, er at betragte som ulovlig assistance.

Der er ikke i denne regel sat nogen grænse for, i hvilket omfang de aktive eventuelt må bevæge sig frem og tilbage mellem konkurrencestedet og barrieren, men i IAAF regel 180.1 står: "- - en deltager må, med tilladelse af, og ledsaget af en dommer, forlade selve konkurrencestedet- -". Omvendt burde man derfor kunne slutte, at den aktive skal forblive på konkurrencestedet, og at kommunikationen skal foregå derfra, men det vil nok være nødvendigt at se, hvordan praksis udvikler sig.

Hvad angår behandling på konkurrencestedet, vil det givet være nødvendigt med en fast procedure, som vænner ledere og deltagere til på forhånd at få godkendt mulige behandlere, og i mange tilfælde, såvel nationalt som internationalt, vil der ikke være involveret hverken medicinsk eller teknisk delegeret, og man må derfor, afhængig af forholdene, finde ud af, hvem der så kan/skal godkende behandlerne. Som det er lagt op, kan godkendelse, efter min opfattelse, kun omfatte en registrering af de pågældende personer, med det formål at forhindre, at en række tilfældige mennesker styrter ind på inderkredsen. Det vil derfor også være nødvendigt, at udstyre de pågældende med et armbind eller lignende.

I praksis vil reglen nok kun få meget begrænset anvendelse.

Protester
En protest bør i første omgang afgives mundtligt af deltageren eller en leder overfor lederen af den pågældende øvelse, eller anden relevant dommer. Afvises protesten kan der appelleres skriftligt til juryen efter gældende regler.

Hvis der protesteres som følge af, at et forsøg i kast eller horisontale spring underkendes, bør længden altid måles for alle eventualiteters skyld.

Sko
Deltagerne må uden videre skifte sko - type og mærke - i løbet af et stævne.

I længdespring (men ikke trespring) gælder nu den samme begrænsning for sålens tykkelse som i højdespring.

Tid til forsøg
1 minut i alle øvelser (indendørs og udendørs)

Med undtagelse af følgende:

Højdespring
Når 2 eller 3 deltagere er tilbage efter en afsluttet runde, øges ovennævnte tid til 1,5 minut, bortset fra mangekamp.

Når der kun er 1 deltager tilbage, øges tiden til 3 minutter, bortset fra mangekamp.

Ved gentagne forsøg af samme deltager, når der er mere end 1 deltager tilbage, er tiden 2 minutter. Dette gælder også mangekamp. Intervallet vedr. gentagne forsøg har forrang.

Stangspring
Når 2 eller 3 deltagere er tilbage efter en afsluttet runde, øges ovennævnte tid til 2 minutter, bortset fra mangekamp.

Når der kun er 1 deltager tilbage, øges tiden til 5 minutter, bortset fra mangekamp.

Ved gentagne forsøg af samme deltager, når der er mere end 1 deltager tilbage, er tiden 3 minutter. Dette gælder også mangekamp. Intervallet vedr. Gentagne forsøg har forrang.

Øvrige spring og kast
Uanset antal deltagere tilbage, øges tiden til 2 minutter ved gentagne forsøg af samme deltager. Dette gælder også mangekamp.

NB: Ved Europa-cup arrangementer, gælder der særlige regler for antal forsøg og tid til forsøg.

Løb

Forhindringsløb
Den eneste forskel på mændenes og kvindernes forhindringsløb er højden på bommene, og det er således helt den samme vandgrav, med den samme vanddybde, der skal anvendes.

Kegler
Hvor det er nødvendigt, midlertidigt at fjerne dele af sargen, skal der placeres kegler på den hvide afgrænsningslinie således, at yderkanten af keglens fod falder sammen med den kant af den hvide linie, der er nærmest løbebanen. Den indbyrdes afstand må ikke overstige 4,00m.

Keglernes højde skal minimum være 20 cm
(IAAF Handbook - revised edition June 2002)

Så snart det er muligt skal sargen genetableres.

Starteren
Starterens afgørelser kan omgøres af lederen for løb, og det er desuden muligt at protestere mod starterens afgørelser.

I alle løbeøvelser skal starteren placere sig således, at han har bedst muligt udsyn til alle deltagere, men må derudover placere sig, hvor han selv finder det bedst, herunder også bag løberne i 100m og 110m hæk.

Tyvstart
Der tillades kun én tyvstart pr. løb, uden at den, eller de, løbere der tyvstartede bliver diskvalificeret. Enhver deltager, der herefter tyvstarter, skal diskvalificeres.

I mangekamp skal en deltager diskvalificeres, såfremt han er ansvarlig for to tyvstarter i ét løb.
Her er det altså, som hidtil, den enkelte persons forseelse(r), det drejer sig om.

Omgangstæller
Tallene skal skiftes, når den førende løber kommer ind på opløbssiden.

Når der ringes med klokken for at markere, at løberne går ud på sidste omgang, skal dette ikke kun gøres for de førende løbere, men også for de efterfølgende (IAAF Rule 130.2).

800 m
I internationale matcher (landskampe) kan de deltagende, nationale forbund træffe afgørelse om ikke at anvende inddelte baner.

I alle internationale arrangementer, bortset fra mesterskaber, er det tilladt at lade to deltagere starte på hver bane, eller at benytte samlet start bag en buet startlinie (IAAF Rule 163.5).

Spring

Højde- og stangspring
Fra 1/1 2003 skal tværsnittet på overliggernes endestykker være halvcirkelformet.

IAAFs Tekniske Komite har efterfølgende anbefalet, at reglen tolkes som følger:
Tværsnittet på overliggernes endestykker skal være halvcirkelformet, eller være udformet således, at den øvre del er en del af en cirkel, der er lig med, eller større end, en halvcirkel, og hvor den eneste flade del er undersiden af endestykket.

Højdespring
Medmindre der kun er én deltager tilbage, og denne har vundet konkurrencen, må intervallet for hævning af overliggeren ikke øges. Dette gælder dog ikke, såfremt de deltagere der er tilbage i konkurrencen er enige om at hæve overliggeren til verdensrekordhøjde (IAAF Rule 181.4.b).

Til hjælp ved afgørelsen af om deltageren under tilløbet berører området bag det lodrette plan gennem den side af springstøtterne, der er nærmest tilløbet, skal kanten af dette markeres med 50 mm bred, hvid tape eller lign., Som skal forlænges 3,00 m på hver side af springstøtterne. Kanten nærmest deltageren skal flugte med forkant af springstøtter.

Såfremt dommeren skønner, at overliggeren er faldet ned udelukkende pga. En udefra kommende påvirkning (f.eks. Et vindstød), skal forsøget godkendes, såfremt deltageren har passeret overliggeren uden at berøre den.

I andre tilfælde, hvor overliggeren er faldet ned, udelukkende pga. En udefra kommende påvirkning, skal deltageren have et nyt forsøg.

Stangspring
Fra 1/1 2003 skal længden på udliggerne på springstøtterne være maksimalt 55 mm.

Et spring skal underkendes, såfremt dommeren vurderer, at deltageren med sine hænder stopper eller genplacerer en overligger, som ellers ville være faldet ned.

Medmindre der kun er én deltager tilbage, og denne har vundet konkurrencen, må intervallet for hævning af overliggeren ikke øges. Dette gælder dog ikke, såfremt de deltagere der er tilbage i konkurrencen, er enige om at hæve overliggeren til verdensrekordhøjde (IAAF Rule 181.4.b).

Til hjælp ved afgørelsen af om deltageren under tilløbet berører området bag det lodrette plan gennem toppen af isætningskassens bageste afgrænsning, skal kanten af dette område markeres med 1 cm bred, hvid tape eller lign., Anbragt vinkelret på tilløbsbanen fra planet gennem ydersiden af den ene springstøtte til planet gennem ydersiden af den anden springstøtte.

Såfremt dommeren skønner, at overliggeren er faldet ned udelukkende pga. en udefra kommende påvirkning (f.eks. et vindstød), skal forsøget godkendes, såfremt deltageren har passeret overliggeren uden at berøre den.

I andre tilfælde, hvor overliggeren er faldet ned, udelukkende pga. en udefra kommende påvirkning, skal deltageren have et nyt forsøg.

Længdespring/trespring
A) et spring er overtrådt såfremt deltageren i afsættet berører området mellem afsætslinien og landingsområdet (IAAF Rule 185-1 (a)).

Det er altså tilstrækkeligt, at springeren f.eks. med spidsen af en pig berører området, men der behøver ikke at blive efterladt et synligt mærke. Omvendt er der ikke nødvendigvis overtrådt, selv om den forreste del af skoen rager ud over afsætslinien, det er alene den eventuelle berøring, der er afgørende.

Ofte vil det være umuligt for en siddende eller stående dommer at konstatere, om der er sket en berøring eller ej, og reglen giver gang på gang anledning til uheldige, og, for de fleste, uforståelige situationer, noget som desværre fortsat vil være et problem

Til gengæld skal vinklen på vokslisten nu være 45 grader i forhold til det vandrette plan, mod tidligere 30 grader. En forbedring som vil medføre, at det vil blive vanskeligere at overskride afsætslinien med afsætsfoden, uden at der bliver et mærke i voksen. Er der et mærke, skal der naturligvis dømmes overtrådt, men det er fortsat muligt også at dømme overtrådt, selvom der ikke er et mærke, jf. Ovenstående, omvendt kan foden også fortsat passere afsætslinien uden at der er overtrådt.

Et spring skal desuden underkendes,

B) såfremt deltageren sætter af ved siden af afsætsplanken, hvad enten det sker før eller efter
    den imaginære forlængelse af afsætslinien

C) såfremt deltageren berører området mellem afsætslinien og landingsområdet

D) såfremt deltageren i tilløbet eller springet anvender nogen form for saltomortale

E) såfremt deltageren under landingen berører området uden for sandgraven, nærmere afsætslinien end  
    det mærke i sandet, der er nærmest afsætslinien

F) såfremt deltageren, når han forlader sandgraven, har den første berøring med området uden for,
    nærmere afsætslinien end det mærke i sandet, der er nærmest afsætslinien. Dette inkluderer også
    ethvert mærke i sandet, som måtte være opstået som følge af overbalance ved landingen, som er
    nærmere afsætslinien end det oprindelige mærke, som hidrører fra landingen.

Trespring
Det betragtes ikke som en fejl hvis en deltager under hinket eller skridtet berører tilløbsbanen uden for det område, der er begrænset af de hvide linier.

Kast

Øvelseskast og opvarmningskast i forbindelse med konkurrencer bør altid foregå under opsyn af lederen af den pågældende konkurrence.

Forud for hvert kast bør en kastedommer kontrollere, at redskabet er forsynet med redskabskontrollens mærke.

Kastevinklen for hammer- og diskoskast samt kuglestød skal være 34,92 grader.
(se vejledninger vedr. afsætning af kastevinklen under ”DAF” - "Udvalg" - "Lov").

Hammerkast
Det bør markeres på underlaget med tape eller lign., Hvor hhv. højre og venstre vinge på kasteburet skal stå, når de er lukket for - kanten skal være 1,12 m fra kastevinklens midterlinie. Dette for at sikre korrekt og ensartet placering samt hurtige skift.

Når det drejer sig om en kaster der roterer mod uret skal venstre vinge - set fra kasteringen - lukkes for, og omvendt.

Der findes to officielle IAAF publikationer, der beskriver kravene til et kastebur der bruges til konkurrencer:

1.
IAAF Track and Field Facilities Manual - 1999 edition
2.
IAAF Handbook 2002-2003

Ad 1.
Dette er den tekniske/konstruktionsmæssige håndbog for etablering af atletikanlæg. Den er under opdatering, og er forældet på en række punkter, men ikke i relation til kastebure. Konstruktionen for et kastebur til hammer- og diskoskast er anført på side 256, med angivelse af  konstruktionstegning.

Ad 2.
Dette er det internationale forbunds håndbog, som bl.a. indeholder det komplette regelsæt for afholdelse af atletikkonkurrencer. På side 168 o.f. finder man den detaljerede beskrivelse af et bur til hammerkast (Rule 192), og på side 169 er gengivet en nøjagtig kopi af  den konstruktionstegning, der også findes i 1.

For en fuldstændigheds skyld skal nævnes, at der i DAFs reglement 1998-1999 findes en tilsvarende tegning med de samme væsentlige mål.

I de tre nævnte tilfælde er anført følgende meget vigtige mål i relation til burets åbning:

Burets åbning                                                                                             6,00 m
Længden på burets vinger:                                                                            2,00 m
Placering af den flytbare kant på vingerne, når de én ad gangen er lukket for:        1,12 m 
fra kastevinklens midterlinie.

Det er burets "faste" åbning - den åbning buret har uden hensyn til vingerne - der skal være 6,00 m, og det er således ikke afgørende, hvor stolperne står, men hvor den relevante kant/inderside af nettet befinder sig.

2 - Rule 192 er anført følgende relevante noter:

a)
"The arrangement of the rear panels/netting is not important provided the netting is a minimum of 3.50 metres away from the centre of the circle"
På dansk:
"Måden de bagerste paneler/den bagerste del af nettet er arrangeret på er ikke vigtig, under forudsætning af, at nettet er placeret i en afstand af minimum 3,50 m fra centrum af kasteringen"
(Underforstået: måden den forreste del er arrangeret på er vigtig jf. reglerne).

b)
"The end position of both panels is shown in the plan even though in competition only one panel will be closed at anyone time during competition"
På dansk:
Den endelige placering af begge paneler (når de er i brug) er vist på tegningen, også selvom kun et panel af gangen vil være lukket for under en konkurrence.

c)
"When in operation, the movable panel shall be exactly in the position shown.
Provision shall therefore, be made in the design of movable panels to lock them in operative position"
På dansk:
Når den er i brug skal den bevægelige vinge være placeret nøjagtigt som den viste position. De bevægelige vinger skal derfor være fremstillet på en måde, så de kan fastlåses i denne position.

d)
Innovative designs that provide the same degree of protection and do not increase the danger zone compared with conventional designs may be IAAF certified.
På dansk:
Nyskabende konstruktioner, der sikrer den samme grad af beskyttelse, og ikke udvider farezonen i forhold til konventionelle konstruktioner, kan evt. blive certificerede af IAAF.

Af ovenstående fremgår det helt klart, at ingen kan, eller må, fravige de stillede krav vedr. specifikationerne omkring kasteburets åbning og vingernes størrelse og placering.

Hammerens vægt - mandlige juniorer: 6,00 kg.

Kuglestød
Kuglens vægt - mandlige juniorer: 6,00 kg.

Diskoskast
Diskossens vægt - mandlige juniorer: 1,75 kg.

Mangekamp
En deltager skal diskvalificeres i den pågældende øvelse, hvis han har to tyvstarter.

For anerkendelse af mangekampsrekord må rygvinden i de relevante øvelser ikke overstige 4 m/sek i nogen af øvelserne. Alternativt må den gennemsnitlige rygvind ikke overstige 2m/sek (vindhastigheden i de relevante øvelser adderes og divideres med antal øvelser).

Diverse

Europa-cup
Deltagerne har kun 4 forsøg i spring og kast, bortset fra højde- og stangspring, og rækkefølgen er uændret gennem hele konkurrencen (EAA Rule 609.7)

IAAF Rule 180.17 (c) er generelt sat ud af kraft (EAA Rule 609.6), hvilket betyder:
at deltagerne i alle spring og kast har 1 minut til hvert forsøg
at deltagerne, ved
  gentagne forsøg umiddelbart efter hinanden, også kun har 1 minut til hvert forsøg

Iflg. EAA Rule 609.6 skal IAAF Rule 180.17 (c) dog alligevel være I kraft I fbm. højde- og stangspring, hvilket betyder:
at deltagerne i disse øvelser, ved gentagne forsøg umiddelbart efter hinanden, har henholdsvis 2 og 3 minutter til forsøget

Ved Europa-cup i mangekamp gælder IAAF rule 180.17.c i fuldt omfang (der er ikke nævnt nogen undtagelse under EAA rule 709).


29. september 2003
Georg Facius

 

ATLETIKREGLEMENTET